لیست دانشگاه های اسلوواکی

اسلواکی,تحصیل در اسلواکی,اعزام دانشجو به اسلواکی,دانشگاه های اسلواکی,دانشگاه های مورد تایید,تحصیل در دانشگاه,کشور اسلواکی,تحصیل در خارج از کشور,اعزام دانشجو

کار در خارج از کشور

ورود
به جهرمی گروپ خوش آمدید
 

TOP UNIVERSITIES IN SLOVAKIA

by 2016 University Web Ranking

 

 

Bratislava

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Bratislava

Univerzita Komenskeho v Bratislave

Košice

Technická univerzita v Košiciach 

Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave  

Nitra

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 

Zilina

Zilinská univerzita 

Trnava

Trnavská univerzita v Trnave 

Trnava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Trencín

Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne

Prešov

Prešovská univerzita v Prešove   

Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene   

Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave   

Ružomberok

Katolícka univerzita v Ružomberku   

Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení v ratislave 

Banská Bystrica

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

Bratislava

Vysoká škola múzických umení v Bratislave   

Skalic

Stredoeurópska vysoká škola v Skalic   ia

Bratislava

Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle   

Prešov

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove   

Sládkovicovo

Vysoká škola Danubius    

Bratislava

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Bratislava

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Bratislava

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

Komárno

Univerzita J. Selyeho  

Bratislava

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií  

Bratislava

Paneurópska vysoká škola 

Košice

Vysoká škola bezpecnostného manažérstva v Košiciach   

Dubnica nad Váhom

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

 

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای جهرمی گروپ محفوظ می باشد
طراحی سایت-طراحی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3